Publications

   The full publication list and citation information can be found in Yuanmu’s Google Scholar page.

 • 2024

48.   “Metasurface array for single-shot spectroscopic ellipsometry

         Light: Science & Applications in press (2024). 

         Shun Wen#, Xinyuan Xue#, Shuai Wang, Yibo Ni, Liqun Sun, Yuanmu Yang* 

47.   “Single-shot deterministic complex amplitude imaging with a single-layer metalens

         Science Advances in press (2024). 

         Liu Li#, Shuai Wang#, Feng Zhao, Yixin Zhang, Shun Wen, Huichao Chai, Yunhui Gao, Wenhui Wang, Liangcai Cao, Yuanmu Yang* 

46.   “Metalens for Accelerated Optoelectronic Edge Detection under Ambient Illumination

         Nano Letters asap article (2024). 

         Shuai Wang, Liu Li, Shun Wen, Ruiqi Liang, Yaxi Liu, Feng Zhao, Yuanmu Yang* 

 • 2023

45.   “High-Efficiency Dynamic Terahertz Deflector Utilizing a Mechanically Tunable Metasurface

         Research 6, 0274 (2023). 

         Z. Sun, C. Liang, C. Chen, X. Wang, E. Zhou, X. Bian, Y. Yang, R. You*, X. Zhao*, J. Zhao*, Z. You 

44.   “Single-Shot Wavefront Sensing with Nonlocal Thin Film Optical Filters

         Laser & Photonics Reviews 17(12), 2300426 (2023). 

         Liu LiWenhe JiaChunqi JinShuai WangZicheng ShenYuanmu Yang*

43.   “Efficient second- and higher-order harmonic generation from LiNbO3 metasurfaces

         Nanoscale 15 (31), 12926 (2023). (Invited paper for the special issue celebrating the 150th-anniversary of Vanderbilt University)

         Yun Zhao Zhaoxi Chen Cheng Wang*, Yuanmu Yang* and Hong-Bo Sun*

42.   “Highly Tunable Cascaded Metasurfaces for Continuous Two‐Dimensional Beam Steering

         Advanced Science 2300542 (2023). 

         Lingyun Zhang, Li Zhang, Rongbo Xie, Yibo Ni, Xiaoyu Wu, Yuanmu Yang, Fei Xing*, Xiaoguang Zhao*, Zheng You*

41.   “Metasurface designed with quantitative field distributions.

         Light: Science & Applications 12(1), 114 (2023). Invited News & Views

         Shuai Wang and Yuanmu Yang*

40.   “Metasurface-Based Solid Poincaré Sphere Polarizer.

         Physical Review Letters 130(12), 123801 (2023). Related news: [Liangjiang News]

         Shuai Wang, Shun Wen, Zi-Lan Deng*, Xiangping Li and Yuanmu Yang*

39. Intracavity spatiotemporal metasurfaces.” 

        Advanced Photonics 5, 2 (2023). Related news:  [SPIE NewsChinese Laser Press]

        Wenhe Jia, Chenxin Gao, Yongmin Zhao, Liu Li, Shun Wen, Shuai Wang, Chengying Bao*, Chun Ping Jiang*, Changxi Yang and 

        Yuanmu Yang*

38.  “Non-Invasive and Minute-Frequency 3D Tomographic Imaging Enabling Long-Term Spatiotemporal Observation of Single Cell Fate.” 

        Small Methods 220149 (2023). 

        Fei Liang, Junwen Zhu, Huichao Chai, Yongxiang Feng, Peng Zhao, Shao-Feng Liu, Yuanmu Yang, Linhan Lin, Liangcai Cao and 

        Wenhui Wang*.

37.  “Monocular metasurface camera for passive single-shot 4D imaging.” 

        Nature Communications 14, 1035 (2023). Related news: [Tsinghua News]

        Zicheng Shen, Feng Zhao, Chunqi Jin, Shuai Wang, Liangcai Cao and Yuanmu Yang*.

 • 2022

36.  “Computational spectropolarimetry with a tunable liquid crystal metasurface.” 

        eLight 2, 23 (2022). Related news: [News & Views in LSA and Report by Chinese Optics]

        Yibo Ni, Chen Chen, Shun Wen, Xinyuan Xue, Liqun Sun and Yuanmu Yang*.

35.  “Second‐Harmonic Generation in Strained Silicon Metasurfaces.” 

        Advanced Photonics Research 3, 220015 (2022).

        Yun Zhao, Wenhe Jia, Xiao-jie Wang, Yiying Dong, Hong‐Hua Fang, Yuanmu Yang* and Hongbo Sun*.

34.  “Design of Ultracompact High‐Speed‐Integrated Lithium–Niobate Periodic Dielectric Waveguide Modulator.” 

        Advanced Photonics Research 3, 2200050 (2022).

        Yifan Qi, Zheng Zhang, Wenhe Jia, Sai Chen, Yuanmu Yang and Yang Li*.

 • 2021

33.  “基于超构表面的多维光场感知”.

       中国激光 48, 1918003 (2021) (特邀综述)

       倪一博, 闻顺, 沈子程, 杨原牧*

32.  “Optical meta-waveguides for integrated photonics and beyond.” 

        Light: Science & Applications 10, 235 (2021). (cover article)

        Yuan Meng, Yizhen Chen, Longhui Lu, Yimin Ding, Andrea Cusano, Jonathan A. Fan, Qiaomu Hu, Kaiyuan Wang, Zhenwei Xie, 

        Zhoutian Liu, Yuanmu Yang, Qiang Liu, Mali Gong, Qirong Xiao*, Shulin Sun*, Minming Zhang*, Xiaocong Yuan and Xingjie Ni.

31.  “Synthetic Aperture Metalens.

       Photonics Research 9, 2388 (2021). (cover article, editor’s pick)

       Feng Zhao, Zicheng Shen, Decheng Wang, Bijie Xu, Xiangning Chen* and Yuanmu Yang*.

30. “Integrated Terahertz Generator-Manipulators Using Epsilon-near-Zero-Hybrid Nonlinear Metasurfaces.” 

        Nano Letters 21, 7699 (2021).

        Yongchang Lu, Xi Feng, Qingwei Wang, Xueqian Zhang, Ming Fang, Wei E. I. Sha, Zhixiang Huang, Quan Xu, Li Niu, Xieyu Chen, 

        Chunmei Ouyang, Yuanmu Yang, Xixiang Zhang, Eric Plum, Shuang Zhang, Jiaguang Han and Weili Zhang. 

29. Transmissive nonlocal multilayer thin film optical filter for image differentiation.” 

      Nanophotonics 10,3519 (2021).

      Chunqi Jin and Yuanmu Yang*

28.  “Metalens‐Assisted System for Underwater Imaging.

       Laser & Photonics Reviews 15, 2100097 (2021).

       Feng Zhao, Ru-Ting Lu, Xiangning Chen, Chunqi Jin, Sai Chen, Zicheng Shen, Cheng Zhang* and Yuanmu Yang*.

27. Near-field nonlinear imaging of an anapole mode beyond diffraction limit.” 

      Optics Letters 46, 9 (2021).

      Tong Cui, Mingqian Zhang, Yun Zhao, Yuanmu Yang, Benfeng Bai* and Hongbo Sun. 

26.  Two-plasmon spontaneous emission from a nonlocal epsilon-near-zero material.” 

      Communications Physics 4, 84 (2021).

      Futai Hu, Liu Li, Yuan Liu, Yuan Meng, Mali Gong* and Yuanmu Yang*.

25. Nonlinear meta-optics towards applications.” 

      PhotoniX 2, 3 (2021). (invited review)

      Yun Zhao, Yuanmu Yang* and Hongbo Sun*

24.  “Multilayer Huygens’ metasurface absorber toward snapshot multispectral imaging.

      Journal of Optics 23,044001 (2021). (Invited paper for the special issue of “Emerging Leaders 2021”)

      Shun Wen, Chunqi Jin and Yuanmu Yang*.

23. Manipulation of quantum dot emission with semiconductor metasurfaces exhibiting magnetic quadrupole resonances.” 

      Optics Express 29, 4 (2021).

      Aleksandr Vaskin, Sheng Liu, Sadhvikas J. Addamane, Polina P. Vabishchevich, Yuanmu Yang, Ganesh Balarishnan, Michael B. Sinclair, 

      Thomas Pertsch, Igal Brener and Isabelle Staude*

22.  Broadband terahertz wave generation from an epsilon-near-zero material.

       Light: Science & Applications 10, 11 (2021).

       Wenhe Jia, Meng Liu, Yongchang Lu, Xi Feng, Qingwei Wang, Xueqian Zhang, Yibo Ni, Futai Hu, Mali Gong, Xinlong Xu, 

       Yuanyuan Huang, Weili Zhang, Yuanmu Yang* and Jiaguang Han*

 • 2020

21.  “非线性超构表面:谐波产生与超快调控”. 

       红外与激光工程 49, 20201037 (2020) (特邀综述)

       赵云, 杨原牧*

20.  “Polarization-selected nonlinearity transition in gold dolmens coupled to an epsilon-near-zero material.” 

       Nanophotonics 9, 4839 (2020).

       Xinxiang Niu, Xiaoyong Hu*, Quan Sun*, Cuicui Lu, Yuanmu Yang, Hong Yang and Qihuang Gong.

19.  “Metasurface for structured light projection over 120-degree field of view.” 

       Nano letters 20, 6719 (2020).

       Yibo Ni, Sai Chen, Yujie Wang, Qiaofeng Tan, Shumin Xiao* and Yuanmu Yang*.

 • 2019

18.  “High-contrast optical switching using an epsilon-near-zero material coupled to a Bragg microcavity.” 

       Optics Express 27, 19 (2019).

       Futai Hu, Wenhe Jia, Yuan Meng, Mali Gong* and Yuanmu Yang*.

17.  “High-harmonic generation from an epsilon-near-zero material.” 

      Nature Physics 15,1022 (2019).

      Yuanmu Yang*, Jian Lu, Alejandro Manjavacas, Ting S. Luk, Hanzhe Liu, Kyle P. Kelley, Jon‐Paul Maria, Evan L. Runnerstrom, 

      Michael B. Sinclair, Shambhu Ghimire and Igal Brener*.

16.  “Terahertz Driven Amplification of Coherent Optical Phonons in GaAs Coupled to a Metasurface.” 

       Physical Review Letters 122, 10 (2019) .

       Michael Woerner, Carmine Somma, Klaus Reimann, Thomas Elsaesser, Peter Qiang Liu, Yuanmu Yang, John L. Reno and Igal Brener*.

 • 2018

15. Light-Emitting Metasurfaces: Simultaneous Control of Spontaneous Emission and Far-Field Radiation.” 

      Nano letters 18, 11 (2018).

      Sheng Liu*, Aleksandr Vaskin, Sadhvikas J. Addamane, Benjamin Leung, Miao‐Chan Tsai, Yuanmu Yang, Polina P. Vabishchevich, 

      Gordon A. Keeler, George T. Wang, Xiaowei He, Younghee Kim, Nicolai F. Hartmann, Han Htoon, Stephen K. Doorn, Matthias Zilk, 

      Thomas Pertsch, Ganesh Balakrishnan, Michael B. Sinclair, Isabelle Staude and Igal Brener*

14.  “Ultracompact Graphene-Assisted Tunable Waveguide Couplers with High Directivity and Mode Selectivity.” 

      Scientific Reports 8, 13362 (2018).

      Yuan Meng, Futai Hu, Yijie Shen, Yuanmu Yang, Qirong Xiao, Xing Fu and Mali Gong*.

 • 2017

13.  “Femtosecond optical polarization switching using a cadmium oxide-based perfect absorber.” 

       Nature Photonics 11, 390 (2017). (ESI highly-cited paper)

       Yuanmu Yang*, Kyle P. Kelley, Edward Sachet, Salvatore Campione, Ting S. Luk, Jon‐Paul Maria, Michael B. Sinclair and Igal Brener*.

12.  “Transient GaAs Plasmonic Metasurfaces at Terahertz Frequencies.” 

       ACS Photonics 4, 15 (2017).

       Yuanmu Yang*, N. Kamaraju, Salvatore Campione, Sheng Liu, John L. Reno, Michael B. Sinclair, Rohit Prativadi Prasankumar and 

       Igal Brener*.

11.  “Multipolar second harmonic generation in a symmetric nonlinear metamaterial.” 

       Scientific Reports 7, 8101 (2017).

       Omri Wolf, Salvatore Campione, Yuanmu Yang and Igal Brener*

 • 2016

10. Resonantly Enhanced Second-Harmonic Generation Using III-V Semiconductor All-Dielectric Metasurfaces.

      Nano Letters 16, 9 (2016).

      Sheng Liu*, Michael B. Sinclair, Sina Saravi, Gordon A. Keeler, Yuanmu Yang, John L. Reno, Gregory M. Peake, Frank Setzpfandt, 

      Isabelle Staude, Thomas Pertsch and Igal Brener*

 • 2015

9.  “Nonlinear Fano-Resonant Dielectric Metasurfaces.” 

      Nano Letters 15, 11 (2015). (ESI highly-cited paper)

      Yuanmu Yang, Wenyi Wang, Abdelaziz Boulesbaa, Ivan I. Kravchenko, Dayrl P. Briggs, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan and 

      Jason G. Valentine*.

8.  “Enhanced absorption in two-dimensional materials via Fano-resonant photonic crystals.” 

     Applied Physics Letters 106, 181104 (2015).

     Wenyi Wang, Andrey R. Klots, Yuanmu Yang, Wei Li, Ivan I. Kravchenko, Dayrl P. Briggs, Kirill I. Bolotin and Jason G. Valentine*.

7.  “Hot Electron-Based Near-Infrared Photodetection Using Bilayer MoS2.

      Nano Letters 15, 11 (2015).

      Wenyi Wang, Andrey R. Klots, Dhiraj Prasai, Yuanmu Yang, Kirill I. Bolotin and Jason G. Valentine*.

 • 2014

6.  “All-dielectric metasurface analogue of electromagnetically induced transparency.

     Nature Communications 5, 5753 (2014). (ESI highly-cited paper)

     Yuanmu Yang, Ivan I. Kravchenko, Dayrl P. Briggs and Jason G. Valentine*.

5.   “Dielectric meta-reflectarray for broadband linear polarization conversion and optical vortex generation.

      Nano Letters 14, 3 (2014). (ESI highly-cited paper)

      Yuanmu Yang, Wenyi Wang, Parikshit Moitra, Ivan I. Kravchenko, Dayrl P. Briggs and Jason G. Valentine*.

 • 2013

4.  “Realization of an all-dielectric zero-index optical metamaterial.

      Nature Photonics 7, 791 (2013). (ESI highly-cited paper)

      Parikshit Moitra†, Yuanmu Yang†, Zachary Anderson, Ivan I. Kravchenko, Dayrl P. Briggs and Jason G. Valentine*.

 • 2012

3.  “Robust Large Dimension Terahertz Cloaking.” 

      Advanced Materials 24, 916 (2011).

      Dachuan Liang, Jianqiang Gu*, Jiaguang Han*, Yuanmu Yang, Shuang Zhang and Weili Zhang.

 • 2011

2.  “Plasmon-induced transparency in twisted Fano terahertz metamaterials.” 

     Optical Materials Express 1, 391 (2011).

     Yingfang Ma, Zhongyang Li, Yuanmu Yang, Ran Huang, Ranjan Singh, Shuang Zhang, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Jiaguang Han* and 

     Weili Zhang*. 

1. “Modulating the fundamental inductive-capacitive resonance in asymmetric double-split ring terahertz metamaterials.” 

      Applied Physics Letters 98, 121114 (2011).

      Yuanmu Yang, Ran Huang, Longqing Cong, Zhihua Zhu, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Ranjan Singh, Shuang Zhang, Jiaguang Han* and 

      Weili Zhang*. 

Scroll to Top